BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tufan ARSLANCA
ADNEKSİYEL KİTLERDE MATRİKS PROTEİNLERİNİN ROLÜ
 
Over, tuba uterina ve broad ligamentin bulunduğu pelvik bölge adneks olarak tanımlanır. Adneksiyel kitle nedeniyle yapılan operasyonların çoğu benign olmakla birlikte, yaklaşık %14-21’inde over kaynaklı malignite saptanabilir. Over kanserlerinin %70’i tanı konulduğunda ileri evrelerdedir. Bu nedenle malign over tümörlerinde tarama ve erken tanı için yeni belirteçler araştırılmaktadır. Tümör hücrelerinden salgılanan ekstraselüler matriks proteinleri invazyonu ve metastazı etkileyebilir. Fibroblastlardan sekrete edilen hücreler arası adezyondan sorumlu matriks proteinleri özellikle önemlidir. Osteoblast spesifik faktör-2 (OSF-2) solunum sistemi, kas-iskelet sistemi ve gastrointestinal sistemden salınabilen bir matriks proteini olup tip I kollajen ve fibronektine bağlanarak epiteliyal hücrelerin adezyon ve migrasyonunda rol alır. Normal erişkin dokularda düşük düzeyde OSF-2 üretimi bulunmaktadır ancak malignitesi olan hastaların serumlarında belirgin yüksekliği saptanmıştır. Bu çalışmada serum OSF-2 düzeyi ile adneksiyel kitle nedeniyle opere edilen hastaların patoloji sonuçları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Adneksiyel kitle nedeniyle operasyon planlanan allerjik astım, kronik inflamatuar hastalık öyküsü bulunmayan 120 erişkin hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %67’si benign iken %33’ünde over kaynaklı malignite tespit edildi. Benign olarak sonuçlanan grupta ortalama OSF-2 değeri 318 ng/mL iken, over malignitesi olan grupta ortalama 843 ng/mL olup istatiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p değeri<0,001). Malign tümörlerde anjioyogenez, proliferasyon, invazyon ve metastaz artar, bu nedenle proanjiyojenik bir marker olan OSF-2 düzeyinin artması beklenir. OSF-2 düzeyi malignite varlığı, prognozu, metastaz, bazı antineoplastiklere (sisplatin gibi) rezistans ve prognoz ile ilişkilidir. OSF-2 ve maligniteler, daha da önemli olarak bu molekülü hedef alan tedavilerin de geliştirilebilmesi için daha fazla sayıda hasta içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. ORCID NO: 0000-0001-9686-1603

Anahtar Kelimeler: Adneksiyel Kitle, Matriks Proteinleri, OSF-2 


Keywords: