BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar BEKAR, Duygu ARIKAN, Cantürk ÇAPIK
ADÖLESANLARIN İNTERNET BAĞIMLILIĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM AMAÇLARI İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmada adölesanların internet bağımlılığının sosyal medya kullanım amaçları ile yalnızlığa etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı araştırmadır. Araştırmanın evrenini Erzincan il merkezinde bulunan 28 lisenin 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yılı verilerine göre evren sayısı 10.000 olarak bulunmuştur. Evrenin bilindiği durumlarda olayın görülüş sıklığına göre hesaplanan örneklem sayısı 796 kişi bulunmuştur. Araştırmanın örneklemini, üç farklı sosyoekonomik durumu temsil eden okullar arasından kura ile tespit edilen 6 lisenin, 9. 10. 11. ve 12. sınıflarının her bir şubesi oluşturmaktadır. Araştırmaya alınan her okuldaki öğrenci sayısı tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılları içinde çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 520 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma için ''UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu'', ''Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu'', ''Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği'' ve ''Soru Formu'' kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin hepsi internet kullanmaktadır. Sosyal medya kullanım amaçları ölçeğinin alt boyutlarından olan kişilerarası etkileşim puanı, ders hazırlığına göre daha fazla bulunmuştur. Young İnternet Bağımlılığı Ölçek puanı ile kişiler arası etkileşim alt boyutu ve Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli ilişki vardır (p<0.05). Young İnternet Bağımlılığı Ölçek puanı ile UCLA Yalnızlık Ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli ilişki vardır (p<0.05). Sonuç: Öğrenciler daha çok kişilerarası etkileşim amaçlı sosyal medya kullanmaktadır. İnternet bağımlılığı arttıkça kişilerarası etkileşim amaçlı sosyal medya kullanma ve yalnızlık da artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Sosyal Medya, Yalnızlık 


Keywords: