BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nihal AKINCI, Nihan UYGUR KÜLCÜ, Özlem ERDEDE, Erdal SARI
BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE DOĞUM YAPAN ADÖLESAN GEBELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Adölesan dönemde doğum yapan gebelerin özelliklerini belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak SBÜ İstanbul Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’ne adölesan dönemdeki 20 hafta üzerinde doğum yapmış tüm gebelerin demografik ve kinik özellikleri değerlendirilmiştir. Bulgular: 2018-2021 yılları arasında toplam 371 adolesan gebe saptandı. Adölesan gebelik oranı %8.5'tu. 81 erken adolesan (13-16 yaş) ve 290 geç adolesan (17-19 yaş) mevcuttu. Adölesan annelerin ortalama yaşı 17.6±0.5 yıl saptandı. Erken adölesan annelerin yaş ortalaması 15.8±0.5 yıl, geç adölesan annelerin yaş ortalaması 18.2±0.6 yıl idi. Akraba evliliği yapan adölesan anne sayısı 102 idi. Adölesan annelerin takip oranı %46’tı. Akraba evliliği 1.derece akraba ile olan anne sayılarının oranları adölesan grubunda %16 saptandı. 2.derece akraba evliliği yapan anne sayılarının oranı adölesan grubunda %3 idi. Adölesan annelerde sigara kullanımı %22 oranındaydı. Adölesan annelerde ölü doğum oranı %2.4 tü.Son adet tarihine göre (SAT) gestasyonel yaş verileri, erken adölesan grubunda 38.7 ± 2.5 hafta, geç adölesan grubunda ise 38.1 ± 3.1 hafta olarak hesaplandı. Erken adölesan gebelerde medeni durumun bekar olması, yabancı uyruklu olma, sigara kullanımı, takipsiz gebelik oranı anlamlı olarak yüksek; doğum travması anlamlı daha az olarak görüldü (p<0.001). Sonuç: Adolesan gebelik, birçok obstetrik komplikasyon ve gebeliğin kötü sonuçları nedeniyle yüksek riskli bir durumdur. Bu komplikasyonları azaltmak için özellikle sosyoekonomik faktörlerin belirgin olduğu gelişmekte olan ülkelerde ve yüksek riskli gebeliklerde gebe adölesan kadınlar yakından izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: adölesan gebelik, sigara, antenatal takip 


Keywords: