BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Türkan AKYOL GÜNER
BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA EL HİJYENİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: Kişisel hijyen bireyin sağlığını sürdürmek için yaptığı “öz bakım” uygulamalarını içermektedir. Kişisel hijyen uygulamalarından en önemlilerinden birini el hijyeni oluşturmaktadır. Tüm kişisel hijyen uygulamalarının küçük yaşlarda öğrenilerek alışkanlık haline daha kolay dönüştürülebileceği bilindiğinden ilköğretim döneminde verilen hijyen eğitimlerinin önemi büyüktür. Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve doğru sağlık davranışlarının kazandırılması için bu eğitimleri vermek ise hemşirelerin temel görevleri arasında yer almaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğrencilerine el hijyeni konusunda uygulanan eğitiminin etkinliğini değerlendirmektir. Yöntem: Çalışma tek gruplu ön test-son test yarı deneysel tasarımda Mart 2022-Mayıs 2022 tarihleri arasında Zonguldak Merkezde bir ilköğretim okulunun 2., 3. ve 4. sınıfında eğitim gören 61 öğrenci ile yapıldı. Veriler Sosyo-demografik ve El Hijyenine İlişkin Özellikler Formu ve El Hijyeni Bilgi ve Uygulama Formu ile toplanmış, SPSS 22.00 Programı kullanılarak tanımlayıcı ve ilişki arayıcı testler kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %36,0’ı 3. sınıfta öğrenim görmekte ve %65,6’sı erkektir. Öğrencilerin %54,1’i el yıkarken su ve kalıp sabun kullandığını, %83,6’sı kişisel havlusunun olmadığını, %75,4’ü tırnak kesme sıklığını 2 haftada 1 veya daha seyrek olduğunu belirtmiştir. Eğitime katılanların %86,9’u el hijyenine ilişkin daha önce herhangi bir eğitim almadıklarını bildirmiştir. Öğrencilere verilen el hijyeni eğitimi sonrası el yıkama alışkanlıkları ve el yıkamaya ilişkin bilgi düzeyleri değerlendirildiğinde eğitim öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: İlköğretim öğrencilerine verilen el hijyeni eğitiminin öğrencilerin bilgi düzeyi ve el yıkama alışkanlıklarında olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı görülmüştür. Bu nedenle ilköğretim okullarında el hijyeni ve kişisel hijyen konusunda verilecek sağlık eğitimleri bu yaş grubu çocuklarda bilginin davranışa dönüştürülmesi açısından önemli olduğundan tekrarlı olarak yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, İlköğretim, Halk sağlığı, Okul sağlığı, Sağlık eğitimi 


Keywords: