BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bahar ÖZET, Neşe DURAN, Güldalı AYBAŞ
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJIK İHTİYAÇ DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ
 
Bu araştırmada çocuk gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencilerinin psikolojik ihtiyaç düzeylerinin bazı demografik özelliklerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın odak noktası, çocuk gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencilerinin psikolojik ihtiyaç düzeylerinin demografik faktörlere göre değişimini anlamaktır. Demografik özelliklerin, çocuk gelişimi alanındaki birinci sınıf öğrencilerinin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını nasıl etkilediğini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, disiplin içindeki farklılıkları ortaya koymayı hedeflemektedir. Çalışma, çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin psikolojik ihtiyaç düzeylerini cinsiyet, yaş ve diğer demografik değişkenlere bağlı olarak inceleyerek, öğrenci profilleri arasındaki potansiyel farklılıkları açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır. Araştırmaya İstanbul ilinde bulunan özel bir üniversitede eğitimine devam eden 82 çocuk gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencisi dahil edilmiştir. Karma Araştırma Yönteminin kullanıldığı bu araştırmada nicel alanda betimleyici bir araştırma modeli olan kesitsel tarama modeli nitel alanda ise içerik analizi kullanılmıştır. Veriler demografik bilgi formu ve Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veri analizi sürecinde, yüzde, frekans, standart sapma, aritmetik ortalama, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız örneklemler t-testi gibi istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Çocuk Gelişim Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin psikolojik ihtiyaç düzeylerinin burs durumuna, sosyo-ekonomik düzeye, öğrencilerin ikamet ettikleri yere, ailelerinin medeni durumuna, mezun oldukları lise türüne, anne eğitim durumuna ve kardeş sayısına göre anlamlı farklılık göstermediği belirtilirken, bölümünü isteyerek seçmelerine, yaşlarına ve babanın eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ifade edilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-0156-6017- 0000-0001-8920-8577- 0000-0002-3282-1802

Anahtar Kelimeler: Psikolojik İhtiyaçlar, Çocuk gelişimi, Beliren Yetişkinlik Dönemi 


Keywords: