BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüseyin Avni SOLGUN, Alper ÖZKILIÇ
ÇOCUKLARDA KAFATASI DEFORMİTELERINDE AKTIF POZISYONEL TEDAVIDE ERKEN YAŞIN ETKISI
 
Amaç ve Hedefler: Kafatası şekil bozuklukları,yenidoğan bebeklerin değişik sebeplerden dolayı kafataslarında görülen yamukluk, düzlük veya asimetridir. Pozisyonel kafa deformitelerinin (PKD) gelişimi için doğum sonrası ilk dört ay kritik öneme sahiptir ve 4. ayın sonunda deformasyon şiddeti en üst seviyeye ulaşır. Metotlar: 2014 ile 2018 yılları arasında kurumumuza başvuran kafa şekil bozukluğu nedeniyle takip edilen ve pozisyon tedavisi önerilen bebekler retrospektif olarak incelendi. Hastaların, cinsiyet, doğum yöntemi (normal/sezeyan), doğumdaki gebelik haftası (prematüre/matür), tortikollis, ventriküloperitoneal şant varlığı, ikiz kardeş, gibi klinik parametreleri ve doğum zamanı ve başvuru zamanı, tedavi süresi (gün), başlangıç ve tedavi sonrası DD, CVAI ve CR ölçümleri hasta veri sisteminden elde edildi. Hastalar morfolojik olarak 4 gruba ayrıldı. Grup 1(plagiosefali), Grup 2 (brakisefali) ve Grup 3; sefalik indeksi <78, Grup 4 (combo; brakisefali+plagiosefali) olan bebekler. Bebekler tedavi başlangıç yaşına göre; <4 ay ve >4 ay olarak 2 gruba ayrıldı. İstatiksel analiz IBM ® SPSS ® Statistics (version 21.0) kullanılarak yapıldı. Sonuçlar: 89 (%58.9) erkek ve 62 kız (%41.1) bebeğin 3D scanner ile konservatif tedavi öncesi ve sonrası antropometrik ölçümleri analiz edildi. 78 (%51.7) bebekte plagiosefali, 57 (%37.7) bebekte combo (plagiosefali+plagiosefali) ve 16 (%10.6) bebekte brakisefali saptandı. Her iki deformasyon tipinde de, tedavi başlangıç yaşı hem >4 ay hem de <4 ay infantlarda, başlangıç ve tedavi sonrası CVAI ve DD seviyeleri anlamlı olarak farklılık göstermekteydi. Aynı zamanda, <4 ay infantlardaki hem CVAI hem de DD düzeylerindeki iyileşme oranları, > 4 ay infantlardan istatiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir farklılık göstermekteydi.( p<0.05) Kararlar: Çocuk hekimlerinin hastalığın ciddiyetini değerlendirebilmesi ve hastalığı erken teşhis edebilmesi çok önemlidir. Kafa büyüme hızındaki düşüşe bağlı olarak kranial asimetrideki düzelme oranları, ilerleyen bebek yaşı ile birlikte azalmaktadır. Bu bebeklerin konservatif tedaviden fayda görebilmeleri için erken tanı ve yakın izlem dikkat edilmesi gereken en öncelikli durumdur. Background: Skull deformities are skew, flatness or asymmetry in the skulls of newborn babies due to various reasons. The first four months after birth is critical for the development of positional head deformities (PKD), and the severity of deformation reaches the highest level at the end of the 4th month. Material and Methods: Babies who applied to our institution between 2014 and 2018, who were followed up due to head deformity and who were recommended position therapy were retrospectively analyzed. Clinical parameters such as gender, delivery method (normal / delusional), gestational week at birth (premature / mature), torticollis, presence of ventriculoperitoneal shunt, twin sibling, and delivery time and admission time, treatment duration (days), onset and post-treatment DD, CVAI and CR measurements were obtained from the patient data system. Patients were morphologically divided into 4 groups. Group 1 (plagiocephaly), Group 2 (brachycephaly) and Group 3; Babies with cephalic index <78, Group 4 (combo; brachycephaly + plagiocephaly). Babies according to the starting age of treatment; They were divided into 2 groups as <4 months and> 4 months. Statistical analysis was performed using IBM ® SPSS ® Statistics (version 21.0). Results: Anthropometric measurements of 89 (58.9%) boys and 62 girls (41.1%) before and after conservative treatment were analyzed by 3D scanner. Plagiocephaly in 78 (51.7%) babies, combo (plagiocephaly + plagiocephaly) in 57 (37.7%) babies, and brachycephaly in 16 (10.6%) babies. In both types of deformation, CVAI and DD levels differed significantly from baseline and post-treatment in infants with treatment onset age of> 4 months and <4 months. Also, the improvement rates in both CVAI and DD levels in infants <4 months showed a statistically positive significant difference from infants> 4 months (p <0.05). Conclusion: It is very important for pediatricians to be able to assess the severity of the disease and to detect the disease early. The rate of improvement in cranial asymmetry due to the decrease in head growth rate decreases with advancing baby age. In order for these babies to benefit from conservative treatment, early diagnosis and close follow-up are the top priority. Keywords: Skull deformities, Active Positional therapy, Early age

Anahtar Kelimeler: Kafatası şekil bozuklukları, Aktif Pozisyonel tedavi,Erken yaş 


Keywords: