BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Deniz ŞİMŞEK
ÇOK KISA DOĞUMLAR ARASI SÜREYE SAHİP KADINLARIN MATERNAL VE NEONATAL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 4 YILDA 3 DOĞUM
 
Amaç: Dünya sağlık örgütü canlı bir doğumu takiben yeniden gebe kalınması için gereken sürenin iki yıl olması gerektiğini önermekle beraber; modern kontraseptif yöntemlerin kullanılmaması, fazla çocuk sahibi olma istemi ve özellikle istemeden gebe kalınması gibi sebepler bu öneri ile çelişmektedir. Kısa doğumlar arası süre birçok maternal ve neonatal olumsuz sonuçlarla ilişkili olduğu belirtilmekle beraber, aksini iddia eden çalışmalar da mevcuttur. Art arda kısa doğumlar arası ile doğum yapan hastaların da kötü obstetrik ve neonatal sonuçların olması beklenirken, insidansının azlığı nedeniyle araştırılmamış bir konudur. Kliniğimizde 4 yıl içerisinde 3 kere doğum yapan hastaların maternal ve neonatal sonuçlarının araştırılması amaçlanmıştır. Metot: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde Ocak 2016- Temmuz 2020 tarihleri arasında doğum 3 kere doğum gerçekleştiren hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Erken doğum, antenatal dönemde komplikasyonları (Preeklampsi, IUGR, fetal Anomali, GDM), doğum süreci komplikasyonları (Ciddi perineal travma, uterin rüptür, ciddi intraabdominal yapışıklık, PPH, mesane/barsak yaralanması, omuz distosisi) ve post-partum komplikasyonlar( febril morbidite, kan transfüzyon ihtiyacı, yara yeri enfeksiyonu, tromboemboli, yeniden ameliyat gereksinimi) , yenidoğan sonuçları( doğum ağırlığı, ölü/canlı doğum, APGAR skorları ve YYBÜ yatış ihtiyacı) değerlendirilerek istatistiki olarak karşılaştırılmıştır. Sonuçlar: Yaklaşık 4 yıllık süreçte 86 hasta toplamda 258 doğum gerçekleştirdi. 53 hasta tüm doğumlarını vajinal yolla gerçekleştirirken, 25 hasta 3 kere sezaryen olmuştur. İlk doğumunu gerçekleştiren hastalardan 10 tanesi preterm doğum yapmıştır, bu sayı ikinci ve üçüncü doğumlarda sırasıyla 11 ve 8’dir. Antenatal komplikasyon, post-partum ve travay komplikasyonları doğum sayısı arttıkça insidans artmakla beraber, grupların karşılaştırılmasında anlamlı istatistiki fark saptanmamıştır. İkinci doğumunu gerçekleştiren hastalardan 3’ünde ve 3. doğumunu gerçekleştiren hastaların ise 1’inde ölü doğum saptanmış ancak istatistiki fark izlenmemiştir. YYBÜ’ye yatış ihtiyacı bebek sayısı da doğum sayısı arttıkça artmakla beraber istatistiki anlamlılık yoktur. Tüm doğumları sezaryen ile yaptırılan 25 hastanın 4’ünde ciddi yapışıklık saptanmakla beraber( 3’ünde 3. Sezaryende, 1 ‘inde 2. Sezaryende) uterin rüptür, plasenta previa ve komşu organ yaralanması izlenmemiştir. Tartışma: Kısa doğumlar arası süre; erken doğum, gelişme geriliği, fetal anomali, kötü neonatal sonuçlar, intra-operatif ve hatta ölü doğum ile ilişkili olduğu belirtilmekle beraber, art arda iki kere kısa doğumlar arası süreye sahip hastaların maternal ve neonatal sonuçlarının karşılaştırılmasında istatistiki anlamlı fark saptanmamıştır. Bu durum bu hastaların gebelik ve doğum eylemine uyumunun yüksek olması ile ilişkilendirilebileceği gibi, hasta sayısının azlığı da istatistiki sonuçlarda etkili olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kısa doğumlar arası süre, gebelikler arası interval, Erken doğum, Neonatal Morbidite 


Keywords: