BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe NUMANOĞLU AKBAŞ, Demet GÖZAÇAN KARABULUT
EBEVEYN UYKU BİLGİ ENVANTERİNİN TÜRKÇE VERSİYONU
 
Amaç: Çocuklarda görülen uyku sorunların erken tanı ve tedavisi için ebeveynlerin sağlıklı uyku ve uyku problemleri hakkındaki bilgi ve farkındalıklarının artması önemlidir. Bu çalışmanın amacı tipik gelişen/gelişimsel problemi olan 2-17 yaş arası çocuğa sahip olan ebeveynlerin uyku hakkındaki bilgilerini değerlendiren Ebeveyn Uyku Bilgi Envanterini (EUBE) Türkçeye uyarlamak ve anketin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Yöntem: Bu çalışmaya tipik gelişen/gelişimsel problemi olan 2-17 yaş arası çocuğa sahip olan ebeveynler dahil edildi. EUBE’nin Türk diline çeviri basamakları tamamlandı. Ölçek iç tutarlık, Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi (ÇUAA) ile ölçüt bağımlı geçerlik ve test-yeniden test uygulaması açısından analiz edildi. Sonuç: Çalışmaya 166 birey (156 kadın %94,00 ve 10 %4,00 erkek) dahil edildi. Ölçeğin boyutlarının iç tutarlılığının düşük değerlere (Cronbach alfa=0,161-0,677) sahip olduğu bulundu. Anketin ÇUAA boyutları ile ölçüt bağımlı geçerliği için negatif yönlü zayıf korelasyonlar olduğu görüldü (r=-0,157-0,246, p=0,044-0,002). Ölçeğin test-yeniden test güvenliğinin ise yüksek değerlere sahip olduğu tespit edildi (ICC=0,936-0,981). Tartışma: Bu çalışmada EUBE’nin Türkçe versiyonu geliştirilmiştir. Ölçeğin test-yeniden test güvenirlik açısından uygun özellikleri taşıdığı görülmüştür. Ancak ölçek boyutlarının iç tutarlılığının düşük değerlere sahip olması ve ölçüt geçerli bağımlılığının ÇUAA ile korelasyonlarının düşük olması nedeniyle ölçeğin faktör analizi ile incelenmesine, boyutlarının yeniden belirlenmesi ve eğer gerekiyor ise ölçekten madde çıkarılmasına karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Normal Uyku, Uyku Bozuklukları, Ebeveyn, Tipik Gelişim, Gelişimsel Problem 


Keywords: