BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep SOYMAN
EKTOPİK GEBELİĞİN TEK DOZ METOTREKSAT İLE TEDAVİSİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Ektopik gebelik, gebeliğin uterin kavite dışında oluşması olarak tanımlanmaktadır. Birinci trimesterde maternal mortalite ve morbiditenin önde gelen sebeplerindendir. Medikal tedavisinde bir folik asit antagonisti olan metotreksat kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı ektopik gebelik tedavisinde tek doz metotreksat kullanımının başarısını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir. Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2014 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında hastanemizde ektopik gebelik nedeniyle tek doz metotreksat tedavisi alan 87 hasta dahil edildi. Hastalar tek doz metotreksat tedavisi başarılı olan (n = 57) ve olmayan (n = 30) olarak iki gruba ayrıldı. Tek doz metotreksat tedavisi sonrası 4. ve 7. günler arasında serum ß-hCG değerinde %15'den az düşüş izlemesi, hemodinamik instabilite gelişmesi ve rüptür şüphesi tedavi başarısızlığı olarak kabul edildi. Demografik, klinik ve laboratuvar bulgular her iki grup arasında karşılaştırıldı. Tek doz metotreksat tedavisinin başarı oranı % 65,5 olarak bulundu. Tedavi başarısız olan grupta 16 hastaya ikinci doz metotreksat tedavisi verilirken, 14 hastaya cerrahi tedavi uygulandığı saptandı. İki grup arasında geçirilmiş tubal cerrahi, ektopik gebelik öyküsü, rahim içi araç kullanımı ve ovülasyon indüksiyonu gibi risk faktörleri açısından anlamlı fark izlenmedi. Tedavi başarılı olan grupta serum ß-hCG değeri 1181,63 ± 1175,22 iken, tedavi başarısız olan grupta serum ß-hCG değeri 2415,53 ± 2016,05 olarak bulundu. Serum ß-hCG değeri, tedavi başarılı olan grupta tedavi başarısız olan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,05). Ektopik gebelik tedavisinde tek doz metotreksat kullanımı etkin ve güvenilir bir seçenektir. Tek doz metotreksat tedavisinde başlangıç ß-hCG değeri tedavi başarısı öngörmede fayda sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, Metotreksat, ß-hCG. 


Keywords: