BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gökhan KARAKOÇ
FETAL AKSİLLER LENFANGIOMANIN GEBELIK SIRASINDAKI DOĞAL SEYRININ ULTRASONOGRAFIK OLARAK DEĞERLENDIRILMESI
 
Amaç:Oldukça nadir görülen bir anomali olan aksiller lenfanjiyomun ultrasonografik özelliklerini ve bulgularını olgumuz üzerinden prenatal olarak karakterize etmek. Yöntem:Olgunun prenatal tanısı için ultrasonografi kullanılmıştır. Bulgular:G4P2A1 olan 31 yaşındaki kadın 18. gebelik haftasında perinatoloji polikliniğimize detaylı ultrasonografik tarama için başvurdu. Yapılan USG’de sol axillar bölgede. 25x 15 mm boyutlarında septasız kistik oluşum izlendi(Resim 1). Hastanın takibinde 25. haftada hastada fetal büyüme normalken lenfanjiom çapı arttı(27x23 mm) ve minimal 1-2 adet lateralize septasyonlar oluştu.35. haftada 23x42 mm boyutlarına ulaştı. Sonuç: Hasta normal karyotipte olup aksiller lenfangioma tanısıyla sezaryenle doğurtuldu.Bu hastalarda değerlendirmenin kistik higromadan farklı olması gerektiği unutulmamalıdır. Lenfanjiyom 6000 canlı doğumda 1 oranında meydana geldiği tahmin edilen nadir bir doğumsal lenfatik malformasyondur. Bununla birlikte, spontan abortuslu olgularda prevalans muhtemelen 120 gebelikte 1 kadardır (1-4). Lenfanjiyomun en sık görülen bölgesi boyundur, vakaların % 75'ini oluşturur ve aneuploidi ile güçlü bir şekilde ilişkili olmakla beraber, aksiller lenfanjiomda bu ilişki çok azdır. Boyunda kistik higroma veya lenfanjiyom bilgisi geniş bir şekilde bildirilmiş olmasına rağmen, fetal aksiller lenfanjiyomun doğal seyri ve sonuçları hakkında veriler yeterli değildir. Bazı olgu sunumlarında aksiller lenfanjiomada anöploidi yoksa olguların sorunsuz olarak devam edebileceğini; bazı çalışmalarda ise özellikle omuz distosisi, lezyon içi kanamaya bağlı fetal anemi ile ilişkili olarak perinatal morbidite ve mortalite vakalarını bildirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aksiller Lenfanjiom, Kistik Higroma, Septalı Aksiller Lenfanjiom 


Keywords: