BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esma AKGÜL, Ayşe ERGÜN
HEMŞİRE LİDERLİ BEDENİ KORUMA EĞİTİMİNİN GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Görme engelli çocuklar özbakım sağlamada daha bağımlı olmaları ve çevreyle iletişim kurmada dokunma duyularını kullanmaları nedeniyle istismar açısından riskli bir gruptur. Cinsel istismarla mücadelede en etkili yol koruyucu önlemler alarak olay gerçekleşmeden önce önlemektir. Araştırmanın amacı hemşire liderli bedeni koruma eğitiminin görme engelli öğrencilerin bilgi düzeylerine etkisini incelemektir. Gereç ve yöntem: Randomize kontrollü deneysel türdeki bu çalışma Ekim 2021- Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan bir görme engelliler okulu öğrencileriyle (N= 105) yapıldı. Etik kurul, kurum izinleri, velilerden yazılı ve öğrencilerden sözlü izin alındı. Çalışmaya onay veren 53 öğrenci randomize olarak girişim (n= 27) ve kontrol (n= 26) grubuna ayrıldı. Veriler cinsel istismar bilgi düzeyi ölçeği iyi dokunuş ve kötü dokunuş alt boyutları ile yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Hemşire liderli bedeni koruma eğitimi sözlü sunum şeklinde, cinsiyetsiz bir oyuncak bebek ve yardım düdüğü kullanılarak girişim grubuna 3-4 kişilik gruplar halinde uygulandı. Ayrıca girişim grubuna son testten sonra Braille Alfabesi ile hazırlanan hatırlatıcı eğitim broşürü dağıtıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Ki Kare Testi, Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanıldı ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Bulgular: Girişim grubunun iyi dokunuş ve kötü dokunuş alt ölçeği son test ve izlem testi puanı kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.05). Aynı zamanda girişim grubu öğrencilerin son test ve izlem testi puanı ön testten istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0.05). Sonuç: Hemşire liderli bedeni koruma eğitimi görme engelli öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmada etkili bulundu. Okullarda görme engelli öğrencilere uygulanması önerilmektedir. (Bu çalışma Esma AKGÜL’ün yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Cinsel istismar, görme engelliler, okul sağlığı, hemşirelik 


Keywords: