BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meliha AKSOY OKAN
KAWASAKİ HASTALIĞININ ATİPİK PREZENTASYONU: AKUT HEPATİT
 
GİRİŞ: Kawasaki hastalığı, çocukluk döneminde ortaya çıkan ve kendi kendini sınırlandıran bir vaskülittir. Mortalitenin ve ciddi morbiditenin en sık sebebi koroner arter tutulumudur, tedavi verilmemiş vakaların %20-25' inde akut dönemde koroner arter anevrizması ortaya çıkabilir. VAKA SUNUMU: Daha önceden sağlıklı olduğu belirtilen 4 yaşında erkek hasta acil polikliniğine 4 gündür devam eden ateş şikayetiyle başvurdu. Yapılan ilk testlerinde lökositoz, hafif anemi tesbit edildi. Hastanın başvurusundan 2 saat sonra skleralar ve tüm vücutta sarılığın ortaya çıktığı farkedildi. CRP, sedimentasyon, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, direkt bilirübin artışı tesbit edildi. Batın ultrasonografi incelemesinde safra kesesi boyutlarında minimal artış ve hepatorenal ve retrovezikal minimal serbest sıvı tesbit edildi. Hastanın viral hepatit serolojik testleri (-) tesbit edildi. Sarılık ve karaciğer fonksiyon testleri ikinci günde düzelirken ateşleri devam etti. Hastanın takibinde dudaklarda ve dilde kızarıklık, çilek dili, gözlerde limbusu koruyan exüdasız konjonktival injeksiyon ve tek taraflı servikal lenfadenopatisi ortaya çıktı. Hızlı Streptokok testi (-) olan hastanın boğaz kültüründe üreme tesbit edilmedi. Hastaya 5 günden uzun süren ateşe ilave klinik bulgularla birlikte inkomplet Kawasaki hastalığı tanısı konuldu. Koroner arter tutulumunu ekarte etmek amacıyla yapılan ekokardiyografik incelemede hafif perikardiyal effüzyon tesbit edildi. Hastaya asetilsalisilik asit ve intravenöz immunglobülin (IVIG) tedavisi başlandı. Tek doz IVIG tedavisi sonrası ateşleri tekrarlamadı. Onuncu günde el ve ayaklarda kızarıklık, ödem ardından da soyulmalar ortaya çıkmasıyla hastalığın tanısı tipik Kawasaki olarak değiştirildi. TARTIŞMA: Kawasaki hastalığı tipik klinik bulgular ve kardiyak tutuluma ilaveten gastrointestinal sistem, santral sinir sistemi, genitoüriner sistem, iskelet –kas sistemini de etkileyebilmektedir. Literatürde hepatitle presente olan Kawasaki olgusu nadir olduğu için sunumu uygun görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ateş, Akut hepatit, Kawasaki hastalığı, 


Keywords: