BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşegül ULUTAŞ, Burcu COŞANAY, Oğuz EMRE
KIZ ERGENLERDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE DUYGUSAL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Değişen ve gelişen dünyada teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemekte ve gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Hemen hemen her yaştan insanın hayatında yer alan teknolojinin özellikle adölesan dönemde yer alan bireyler için dikkat çekici olduğu bilinen bir gerçektir. Bireyin yaşamındaki farklı durumların başarılı bir şekilde üstesinden gelmesini sağlayan ve aynı zamanda bilişsel olmayan tüm özellikler (Lyusin, 2006) olarak bilinen duygusal zekâ teknolojinin kıskacında yer alan bir unsur olarak durmaktadır. Aynı zamanda ilgili alan yazın incelendiğinde teknoloji bağımlılığı ve duygusal zekâ arasındaki ilişkiyi doğrudan inceleyen bir araştırmanın olmaması alanda bir eksiklik olarak görülmüştür. Bu araştırmada kız ergenlerin teknoloji bağımlılığı ile duygusal zekâları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde planlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Malatya il merkezinde lise eğitimine devam eden kız ergenler oluştururken evren içerisinden uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 170 kız ergen örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırma süresince kız ergenlere “Teknoloji Bağımlılığı” ve “Rotterdam Duygusal Zekâ” ölçekleri ile kişisel bilgi formundan oluşan veri toplama araçları uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kız ergenlerde teknoloji bağımlılığı ile duygusal zekâ arasında negatif ilişkiler bulunduğu görülmüştür. Bulgular doğrultusunda araştırmacılara, ailelere ve eğitimcilere yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji bağımlılığı, Duygusal zekâ, Kız ergenler. 


Keywords: