BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep ÖLÇER
KLİMAKTERİK DÖNEMDEKİ KADINLARIN BESLENME OKURYAZARLIKLARI İLE SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
 
Giriş: Sağlıklı beslenme, menopoz ve sonrası dönemde sağlığın korunması ve sürdürülmesi, menopozun neden olabileceği hastalık risklerinin azaltılmasında önemlidir. Bu çalışma klimakterik dönemdeki kadınların beslenme okuryazarlıkları ile sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarının incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma Ekim 2023-Şubat 2024 tarihleri arasında 255 kadınla yürütülmüştür (n=255). Verilerin toplanmasında anket formu, “Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ)” ve “Yetişkinlerde Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Tanımlayıcı veriler sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerlerle gösterilmiş, verilerin normal dağılıma uygunluğu çarpıklık basıklık değerleriyle test edilmiştir. Değişkenlerin arasındaki fark Kruskall Wallis H, Mann Whitney U, tek yönlü varyans analizi ve bağımsız gruplarda t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 46,26±5,06 ve %70,6’sı premonopozal dönemdedir. Kadınların %41,96’sı fazla kilolu, %59,1’i beslenmeyle ilgili daha önce bilgi almamış, %74,1’i öğün atlamakta ve %76,5’i akşam yemeğinden sonra yemek yemektedir. %46,7’si menopoz sonrası kadınların beslenme ihtiyaçlarının farklı olduğunu düşünmektedir. Kadınların %58,8’i porsiyon miktarı açısından yetersiz, gıda etiketi okuma ve sayısal okuryazarlık açısından ise sadece %40,4’ü yeterlidir. Kadınların %63,1’inin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumu yüksektir. Eğitim durumu ve gıda ile ilgili sektörde çalışmak sağlık okuryazarlığını etkilemektedir. Beslenmeyle ilgili bilgi alanların gıda etiketi okuma puanları daha yüksektir. Üniversite mezunu kadınların beslenme hakkında bilgi düzeyleri ve sağlıklı beslenmeye ilişkin toplam tutum puanları, beslenmeyle ilgili bilgi alan kadınların da beslenme bilgisi ve olumlu beslenme puanları daha yüksektir. ORCID NO: 0000-0003-0594-2606

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Klimakterik Dönem, Okuryazarlık, Tutum 


Keywords: