BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayça Nazlı BULUT
MATERNAL OBEZİTE VE GEBELİK SONUÇLARI
 
Giriş: Maternal obezite pek çok istenmeyen sonucu beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada amaç obez ve obez olmayan gebelerin maternal ve fetal sonuçlarını karşılaştırmaktır. Materyal Metod: Mayıs 2018-Mayıs 2020 tarihleri arasında Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma hastanesinde doğum yapan kadınların verileri geriye dönük tarandı. Demografik verileri ve obstetrik öyküleri kayıt edildi. Hastalar, BMI ≥30 kg/m2 olanlar ve <30 kg/m2 olanlar olarak ikiye ayrıldı. Tüm bu parametreler iki grup arasında karşılaştırıldı. Ayrıca BMI’teki her bir birimlik artışta bu sonuçlar açısından bir artış olup olmadığı değerlendirildi. Sonuçlar: Yapılan örneklem hesabına göre çalışmaya 50 hasta dahil edildi. Örneklem hesabı için G Power 3.1.2. kullanıldı. Obez kadınlarda, obez olmayanlara göre maternal hipertansiyon/preeklampsi, GDM, astım, uyku apnesi, epizyotomi ve sezaryen skar enfeksiyonu, postpartum hemoraji, postmatürite, fetal makrozomi riski daha sık görülmektedir. Obez olmayan kadınların obez olanlara göre daha fazla günlük yürüyüş yaptıkları gözlenmektedir. BMI’de 1 birimlik artışın preeklampsi/HT riskini 1,2 kat, DM riskini 1,3 kat Astım riskini 1,2 kat, uyku apnesi riskini 2,4 kat, yara yeri enfeksiyonu riskini 1,2 kat, postpartum hemoraji riskini 1,3 kat, makrozomi riskini ise 1,1 kat artırdığı saptandı. Sonuç: Obez gebelerde görülen bu istenmeyen sonuçlar şaşırtıcı değildir. Özellikle pregestasyonel BMI yüksek gebelere uygun danışmanlık vermek, diyet ve egzersiz önerilerinde bulunmak sağlıklı bir gebelik ve postpartum süreç için son derece önemlidir. Gebeliğe yüksek kilo ile başlayan gebelerde ise özellikle karbonhidrattan uzak duran bir diyet programı ve haftanın bazı günlerinde yapılan yarım saatlik yürüyüşlerin gebeliğe bir zararı olmadığı gibi kilo kontrolü ve sağlıklı bir gebelik için son derece yararlı olacağı anlatılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, gebelik, preeklampsi, postpartum hemoraji, beslenme 


Keywords: