BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Feride GÖK ÇOLAK, Yıldız GÜVEN
OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARININ UZAMSAL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitime devam eden ve normal gelişim gösteren 54-78 aylık çocukların uzamsal düşünme becerilerini çeşitli değişkenler açısından (yaş, cinsiyet, anne-baba öğrenim durumu) incelemektir. Araştırmada nicel desen yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu seçiminde uygun örneklemden yararlanılmıştır. Araştırma çocuklarla yapıldığı için ilgili üniversitelerden araştırma izni ve çalışmanın çocuklarla yapılmasına yönelik bir sakınca oluşturmadığını teyit eden etik izin yazısı alınmıştır. İzin yazıları alındıktan sonra İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan toplam dokuz anaokulunun idari personeline çalışma ile ilgili formlar gönderilmiştir. Gönderilen formlardan onayı olan çocuklar çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili Avrupa yakası Bakırköy, Güngören, Esenler, Fatih ve Kağıthane ilçelerinde yer alan toplam dokuz okul öncesi eğitim kurumunda öğrenim gören toplam 339 çocuk (165 kız- 174 erkek) katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış Genel Bilgi Formu ve Okul Öncesi Dönemi Çocuklar için Uzamsal Düşünme Becerileri Testi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi özel bir istatistik paket programı (SPSS 25) ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 54-78 aylık okul öncesi dönemi çocukların yaşı ve anne öğrenim durumu değişkenlerinin uzamsal düşünme becerilerini etkileyen bir faktör olduğu bulunmuştur. Buna karşın cinsiyet ve baba öğrenim durumunun uzamsal düşünme becerilerini etkileyen bir faktör olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. *Bu çalışma birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında yürüttüğü doktora tez çalışmasından üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler: okul öncesi eğitimi, okul öncesi matematik eğitimi, uzamsal düşünme, uzamsal düşünme becerileri, geometri becerileri. 


Keywords: