BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Feyzanur ULUDAĞ YILMAZ, Çiğdem ÇAĞLAYAN
PANDEMİ ÖNCESİNDEKİ VE SÜRECİNDEKİ GEBELİKLERDE VÜCUT AĞIRLIK TAKİBİNİN İNCELENMESİ
 
Giriş: Gebelikte alınan kilonun önemi büyüktür. Gebeliğin ilk üç ayında beklenen ağırlık kazancı 1-2 kg olup, sonraki dönemde haftalık 0.3-0.5 kg civarındadır. 2019’da ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle pandemi ilan edilmiştir. Bulaştırma riskini azaltmak için karantina uygulanmıştır. Pandemi sürecinde beslenmenin değişmesi, hareketsiz yaşam gibi durumlar gebelerdeki ağırlık kazanımını etkilemiş olabilir. Amaç: Bu çalışmada, pandemi sürecindeki gebelerin ağırlık kazanımı incelenerek pandemi öncesindeki gebelikler ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu gözlemsel çalışma retrospektif yöntemle, bir özel hastane sistemindeki arşiv kayıtları taranarak çalışılmıştır. Eylül 2020-Nisan 2021 ve Ağustos 2019-Mart 2020 aralığında doğum yapanların takip verileri incelenmiştir. Haftalık vücut ağırlıkları, yaş, kan grubu, hastalık bilgileri, sigara kullanma durumu, laboratuvar bilgileri, bebeğin cinsiyeti, doğum ağırlığı ve boyu veri olarak toplanmıştır. Veriler IBM SPSS Statistics 26 programında analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler ve Independent-t-test uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya pandemi süreci grubundan 30, pandemi öncesi grubundan 20 olmak üzere 50 gebe dahil edilmiştir. Kişilerin yaş ortalamaları ±4,23 standart sapmayla 28,41’dir. Pandemi öncesindeki gebeliklerdeki ortalama toplam ağırlık artışı 14,9; pandemi sürecindeki gebeliklerdeki ortalama toplam ağırlık artışı 11,4 olup istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (0,023). Gebelerin %50’si normal, %50’si sezaryen doğum yapmıştır. Normal doğum yapan gebelerdeki toplam ağırlık artışı 10,6; sezaryen doğum yapanlardaki toplam ağırlık artışı 15,1 olup istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (0,002). Sonuç: Araştırmamızda pandemi sürecindeki gebelerin ağırlık artışının beklendiğinin aksine pandemi öncesine göre daha az olduğu saptanmıştır. Pandemi sürecini yaşayan gebelerin yaşam tarzları değişse de daha dikkatli davranarak gebelik sürecini ilerlettikleri düşünülebilir. Bu durum örneklem büyüklüğünün az olmasıyla ilgili olabilir. Gebelik döneminde ağırlık artışının takibi anne ve bebek sağlığı açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: pandemi, gebelik, gebelikte ağırlık artışı 


Keywords: