BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hacer KOBYA BULUT, Elif BULUT, Buket MERAL, Nilgün ULUTAŞDEMİR
PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
AMAÇ; İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilim ve teknolojinin gelişimi, nitelikli insan gücüne olan gereksinimi arttırmaktadır. Bu durum, günümüz insanının bireysel ve toplumsal gelişmeye önem veren, düşünen, sorgulayan, araştıran, akılcı kararlar alan ve eleştirel düşünme gücüne sahip bir birey olmasını gerektirmektedir. Hemşirelikte de eleştirel düşünmenin önemi, ulusal ve uluslararası hemşirelik kuruluşları tarafından vurgulanmakta, hemşirelik uygulamalarının temel öğelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu araştırma ile eleştirel düşünme konusunda pediatri hemşirelerinin mevcut durumunun ortaya konulması hedeflenmiştir. YÖNTEM; Trabzon il sınırları içinde bulunan bir üniversite ve bir devlet hastanesinde çalışan 154 pediatri hemşiresi araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırmada evrenin tamamına (N:154) ulaşılması hedeflenmiş olup bir örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 133 hemşire çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler 2019 yılı Mart ayında Tanıtıcı Bilgi Formu ve Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği (KEDEÖ) kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 22.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri sayı ve yüzde dağılımları, ortalama-standart sapma ile sunulacaktır. Sürekli değişkenlerin normal dağılımı gösterip göstermediği normallik analizi yapılarak değerlendirilmiş ve sonuca göre uygun testler yapılmıştır. Sonuçlarda %95 güven aralığı ve anlamlılık seviyesi olarak p<0.05 kullanılmıştır. BULGULAR; Araştırmaya katılan hemşirelerin 11,70±6,94 yıldır çalışmakta olup; %57.1’i genel pediatride, % 28.6’sı yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çalıştıkları ve % 33.1’inin pediatri hemşireliği ile ilgili bir sertifikaya sahip oldukları belirlenmiştir. Hemşirelerin %24.1’i çalıştıkları birimle ilgili yayınları sıklıkla okuduklarını ifade ettiler. Hemşirelerin kurum dışı bilimsel etkinliklere (kongre,sempozyum…vb.) katılma oranı %36.8 olarak saptanmıştır. Pediatri hemşirelerinin toplam eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması 208.80 ± 28.83 bulunmuştur. Pediatri hemşirelerinin çalıştığı hastaneler, yerleşim yerleri, kurum dışı bilimsel etkinliklere katılma durumu, kendine güvenme durumu ve yayın okuma durumları ile eleştirel düşünme puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Hemşirelerin çalışma yılı, çalıştıkları üniteler, ünitelerdeki deneyim süresi, sertifikaya sahip olma durumu ve kurum içi eğitim etkinliklerine katılmaya göre eleştirel düşünme puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). SONUÇLAR; Pediatri hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilim puanlarının düşük düzeyde olduğu ancak kurum dışı pediatri ile ilgili bilimsel etkinliklere katılma, yayın okuma durumunun eleştirel düşünme eğilimini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünme, Eleştirel Düşünme Eğilimi, Pediatri Hemşiresi 


Keywords: