BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serpil ÇETİN, Tuba YILMAZ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN HPV AŞISINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNE VE HPV AŞISI YAPTIRMA DURUMUNA ETKİSİ
 
Serviks kanseri taramasının önemli belirleyicilerinden biri de sağlık okuryazarlığıdır. Bu nedenle çalışma da Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin HPV aşısına yönelik bilgi düzeylerine ve HPV aşısı yaptırma durumuna etkisini belirlemek amaçlandı. Ocak 2022- Nisan 2022 tarihleri arasında İzmir’de bir devlet üniversitesinde yapılan çalışma tanımlayıcı tipte kesitsel desendedir. Çalışmanın örneklemini üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesinde eğitim gören, araştırmanın yapılması planlanan tarihlerde çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenciler (n=396) oluşturdu. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan online anket formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle sınıf ortamında toplanıldı. Tanıtıcı bilgi formu, bilgi testi ve Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanılarak toplanan veriler bilgisayar ortamında değerlendirildi. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamalarının 20,55±1,26(min=18, max=25), bilgi testi puan ortalamalarının 3,76±3,21(min=00, maks=15) ve SOYÖ toplam puan ortalamasının 103,60±17,84(min=25, Max=125) olduğu; bilgiye erişim toplam puanının 20,36±4,17(min=5, max=25), bilgiyi anlama toplam puanının 30,07±5,18(min=7 max=35), bilgiyi değerlendirme toplam puanının 33,08±6,21(min=8, max=40), bilgiyi kullanma toplam puanının 20,07±4,04(min=5, max=25) olduğu saptandı. Çalışmada bilgi testi puanı yüksek (≥8) olanların bilgi testi puan ortalaması düşük (≤7,5) olanlara göre SOYÖ toplam puanlarının da yüksek olduğu belirlendi(p=,007). HPV aşısı yaptıranların HPV aşısına yönelik bilgi düzeyi puanlarının daha yüksek SOYÖ puan ortalamaların ise daha düşük olduğu belirlendi (p>.05). HPV aşısı yaptırmama nedenlerinin en yüksek oranla (%48,2) aşının varlığını bilmediği, %27,3’ün de ekonomik yetersizlikten yaptırmadığı belirlendi. HPV aşılanmama nedeni ile bilgi düzeyi karşılaştırıldığında istatistiksel olarak aralarında anlamlı fark olduğu saptandı(p=,000). Çalışmanın sonucunda öğrencilerin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin HPV aşısına yönelik bilgi düzeyini etkilerken, HPV aşısı yaptırma durumu üzerinde etkili olmadığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, HPV aşısı, Sağlık okuryazarlığı, Bilgi düzeyi 


Keywords: