BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ünsal YEŞİLOVA, Yusuf BAŞKIRAN, İsmail ÖZDEMİR
SERVİKS KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT OLAN HASTALARDA SİSTEMİK İNFLAMATUAR YANIT İNDEKSİNİN PROGNOZA ETKİSİ
 
Amaç: Çalışmamızda serviks kanseri nedeni ile operasyon yapılan hastalarda, Sistemik İnflamatuar Yanıt İndeks (SIRI) (monosit x nötrofil/lenfosit) değerinin hastalıksız sağkalımı belirlemede prognostik rolünü retrospektif olarak karşılaştırmayı amaçlandık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 2015-2021 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Jinekoloji Onkoloji Polikliniğine başvuran 33-75 yaş arası, serviks kanseri tanısı ile operasyon yapılan ve patoloji sonucu skuamöz hücreli serviks kanseri olan 63 kadın hasta dahil edildi. Öyküsünde bulaşıcı hastalıklar, hematolojik hastalıklar, şiddetli karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan, dosya tarama sırasında eksik bilgileri olan ve patoloji sonucu serviks adenokanser olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların ameliyat öncesi 1 hafta içinde alınan kan örnekleri ve ameliyat sonrası 8 hafta içerisinde alınan kan örneklerinden elde edilen SIRI değerleri inflamatuar belirteç olarak kabul edildi. Bu inflamatuar belirteç ile hastaların genel sağkalım süresi arasında korelasyon olup olmadığı araştırıldı. Bulgular: Çalışmamızda tüm hastaların hastalıksız sağkalım ortalaması 67 aydı. SIRI cut off değeri oratalama SIRI değeri 1,65 olarak belirlendi. SIRI değeri 1,65 ve altında olan hastaların ortalama hastalıksız sağkalımı 67,9 ay, SIRI >1,65 olanların ortalama hastalıksız sağkalımı 62,1 aydı. İki grup arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p=0,583). Ayrıca çalışmamızda FIGO evresi, histolojik grade, nüks gelişimine göre SIRI değerlerini karşılaştırdığımızda anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: SIRI gibi kolay ulaşılabilir, ucuz, her hastadan operasyon öncesi istenen tetkikler arasında bulunan periferik kan hemogram değerinden nötrofil sayısı x monosit sayısı/lenfosit sayısı şeklinde hesaplanan yeni bir belirtecin serviks kanserinde prognostik faktör olarak kullanımı prognoz ve sağ kalımı öngörmede, operasyon öncesi ve sonrası tedavi planı yapmada, takip sıklığını ve süresini değerlendirmede faydalı olacağını düşünüyoruz. Çalışmamızda, birçok kanserde prognoz belirlemede ve sağ kalım öngörüsünde olumlu sonuçlar veren SIRI’nin opere edilen serviks kanseri hastalarında prognozu öngörme ve sağ kalım üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda SIRI’nin serviks kanserinin tüm prognostik parametreleri ve sağ kalım değerlendirmeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. İlerleyen zamanlarda yapılacak olan daha büyük örneklemli, çok merkezli, ileriye dönük, randomize kontrollü klinik çalışmaların SIRI’nin serviks kanserinde prognostik faktör olarak kullanılabilirliğini değerlendirmede faydalı olacağını düşünmekteyiz. ORCID NO: 0000-0003-1123-6062

Anahtar Kelimeler: Serviks Kanseri, Prognoz, SIRI, İnflamasyon 


Keywords: