BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seda Nur CANSEVER, Şeyda YILMAZ, Halil İbrahim ÇELİK, Nihan KAFA
SPASTİK HEMİPARETİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA GLUTEUS MEDİUS VE GLUTEUS MAKSİMUS KASLARINA UYGULANAN KİNEZYO BANTLAMANIN YÜRÜYÜŞ VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ
 
Serebral Palsi(SP) en yaygın çocukluk çağı dizabilite nedenidir. SP’ li bireylerde yürüme ve denge problemleri sıklıkla görülmektedir. Bu çocuklarda, kas aktivitelerinin distal ve proksimal paternleri düzgün değildir. SP’li çocuklara fizyoterapi programına kombine kinezyo bantlama duyusal motor sistemdeki kutanöz reseptörleri uyararak istemli motor kontrol ve koordinasyonu geliştirmektedir. Bundan dolayı proksimal kasların kinezyo bantlama yöntemi ile fasilite edilmesinin yürüme ve dengeyi iyi yönde etkileyebileceği düşünülebilir. Bu çalışmada amaç spastik hemiparetik serebral palsili çocuklarda gluteus maksimus ve gluteus medius kaslarının kinezyo bantlama tekniği ile fasilite edilerek, uzun dönemde yürüme fonksiyonu ve dengeye etkisini incelemektir. Çalışmaya 11’i çalışma, 9’u kontrol olmak üzere 20 çocuk alındı. Çalışma grubuna 4 hafta boyunca fizyoterapi programına ek olarak kinezyo bantlama yapıldı. Kontrol grubu ise sadece fizyoterapi programı aldı. Fonksiyonelliğin değerlendirilmesi için Timed Up and Go Test(TUG), Fonksiyonel Mobilite Skalası(FMS), dengenin değerlendirmesi için Pediatrik Berg Denge Ölçeği (PBDÖ), motor değerlendirme için Kaba Motor Fonksiyon Ölçeği (GMFM-88), yürüme parametrelerinin değerlendirilmesi için BTS G-Walk Spatio-Temporal yürüme analiz sistemi ve katılımın değerlendirilmesi için(Canadian Occupational Performance Measure-COPM) kullanıldı. Değerlendirmeler 4 hafta başında, sonunda ve bantlama grubunda ilk bant uygulamasından 30 dakika sonra yapıldı.Her iki grupta katılım anlamlı düzeyde artmıştır (p<0,05). Bantlama grubunda kadans, yürüme simetrisi, pelvik rotasyon simetrisi, TUG skorları, denge, FMS skorları, GMFM skorları açısından anlamlı değişme olurken (p<0,05), kontrol grubunda anlamlı değişme olmamıştır (p>0,05).Fizyoterapi programına kombine olarak gluteus medius ve gluteus maksimus kaslarına uygulanan kinezyo bantlamanın, yürüme ve dengeyi olumlu yönde etkilediği ve katılımı artırdığı görüldü. Uygun çocuklarda fizyoterapi programına kombine edilmesinin faydalı olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Serebral Palsi, Kinezyo Bantlama, Yürüyüş, Denge, Katılım 


Keywords: