BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif Zehra ÖZTÜRK, Yeter DURGUN OZAN
TRAVMATİK DOĞUM SONRASI HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
 
Giriş: Travmatik doğum, kadının doğumunu kendisi ya da bebeği için ölüm veya yaralanma tehdidi olarak algılamasıdır1. Kadınların travmatik doğum deneyimlerinden nasıl etkilendiğinin anlaşılması, onlara verilecek hemşirelik bakımı için önemlidir. Amaç: Bu çalışma travmatik doğum ve hemşirelik yaklaşımları ile ilgili güncel bilgileri literatür doğrultusunda incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Literatür taramasında Google scholar, Pub-Med, Science Direct, veri tabanları ‘travmatik doğum’ , ‘doğum korkusu’,’hemşirelik’ anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. Bulgular: Literatür bulguları üç başlıkta incelenmiştir. Travmatik doğum ile ilgili yapılan çalışmalar; kadınların yarıdan fazlasının doğumlarını travmatik bir deneyim olarak kabul ettikleri belirtilmektedir 2,3. Travmatik doğum sonucunda oluşan Post-travmatik Stres Sendromu sıklığı toplumlar arası farklılık göstermekle birlikte %3.1- %15.7 arasında olduğu belirtilmektedir4. Doğum travması anne-bebek arasındaki bağlanma problemlerine de neden olduğu belirtilmektedir. Doğum travması yaşayan kadınların genellikle bebekleriyle olan ilişkilerinde güven eksikliği tanımladıkları saptanmıştır 5. Travmatik doğuma ilişkin risk faktörleri ile ilgili çalışmalar; travmatik doğum geçirmiş olma postpartum depresyon açısından risk faktörleri arasında sayılmıştır6. Travmatik doğuma ilişkin risk faktörleri doğum korkusu, olumsuz doğum ortamı, doğum ağrısı, sürekli elektronik fetal monitörizasyon, uzamış travay, doğum indüksiyonu, fundal bası, epizyotomi, operatif vajinal doğum, sezaryen ve sosyal destek, bilgi eksikliği şeklinde sıralanabilir8,9,10,11,12,13,14,15,16. Hemşirelik yaklaşımları; Doğum sürecinde sağlık profesyonellerinin destek oranı arttıkça, kadınlarda algılanan kontrolün yükseldiği, anksiyete ve olumsuz ruh halinin azaldığı saptanmıştır 7. Sonuç: Doğum travmatik olarak algılandığında, kadının, bebeğin ve ailenin sağlığı olumsuz etkilenebilir. Travmatik doğuma sebep olabilecek risk faktörlerini belirlemek, bireylerin farkındalığını arttırmak, doğum destekleyici bakım sunmak ve doğum deneyimlerinin paylaşılmasına olanak sağlamak hemşirelerin sorumlulukları arasındadır. Bu hemşirelik yaklaşımlarının etkisini inceleyen araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Doğum, Travmatik doğum, Hemşirelik

Anahtar Kelimeler: Doğum, Travmatik doğum, Hemşirelik 


Keywords: