BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Münevver ÖZDEMİR, Hikmet YAZICI, Vildan SAKİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TRAVMA SONRASI OLGUNLAŞMA DÜZEYLERİ İLE YARDIM ALMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
 
Travma sonrası olgunlaşma (TSO) kavramı, olumsuz yaşam olayları ile mücadele eden bireylerin kendilik algısında, diğer insanlarla ilişkilerinde ve yaşam felsefesinde ortaya çıkan olumlu değişiklikleri tanımlamak için kullanılmaktadır (Tedeschi ve Calhoun, 2004). Yapılan araştırmalar; travma sonrası olgunlaşma düzeyinin profesyonel (Hassija ve Turchik, 2016) ve profesyonel olmayan yardım alma davranışları (Hasson-Ohayon ve diğ., 2016; Panjikidze, Beelmann, Martskvishvili ve Chitashvili, 2019) ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın temel amacı; üniversite öğrencilerinin travma sonrası olgunlaşma düzeyleri ile yardım alma davranışları arasındaki ilişkileri incelemektir. Nicel araştırma yaklaşımına dayalı olarak tasarlanan bu araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve en az bir travmatik yaşantıya sahip 247 (Kız=170, Erkek=77) öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.7’dir (Ss=2.67). Veriler; araştırmacılar tarafından oluşturulan, demografik bilgiler ve yardım alma davranışına ilişkin soruları içeren Bilgi Toplama Formu ve Travma Sonrası Büyüme Ölçeği ile toplanmıştır. Veri analizi için; bağımsız t testi ve betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin %15’i yaşadığı travmatik olay sonrasında profesyonel bir ruh sağlığı yardımı alırken; %28.7’si profesyonel olmayan yardım kaynaklarına başvurmuştur. Öğrencilerin travma sonrası olgunlaşma puanları profesyonel (t245=-.941, p=.347) ve profesyonel olmayan yardım kaynaklarını (t245=1.624, p=.106) kullanıp kullanmamalarına göre farklılaşmamaktadır. Sonuç olarak; öğrencilerinin travma sonrası olgunlaşma düzeyleri ile yardım alma davranışları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: travma, travma sonrası olgunlaşma, yardım alma. 


Keywords: