BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mine GÖKDUMAN KELEŞ, Mine AKBEN
ÜREME VE CİNSEL SAĞLIK MODÜLLERİ EĞİTİM PROGRAMINDA KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
 
Üreme sağlığı hizmetlerinde hizmet sunum kalitesinin artırılması amacıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Üreme ve Cinsel Sağlık Modülleri hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Sağlık personelinin (ebe, hemşire, doktor) bilgi ve beceri düzeyini yükseltmeye yönelik hizmet içi eğitimler yapılmaktadır. Bu kapsamda Üreme ve Cinsel Sağlık Modülleri, hizmet içi eğitim için planlanan bir program dahilinde sağlık personeline (hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru) 15 gün (120 saat) teorik ve pratik olarak standartlaştırılmış bir eğitim aktivitesi düzenlenmektedir. Üreme sağlığı eğitimi programında güvenli annelik eğitimi, üreme sağlığı yöntem danışmanlığı eğitimi, gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri, üreme sağlığına giriş eğitimi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar yer almaktadır. Hizmet içi eğitim programları oluştururken öğretim yöntem ve tekniklerinde interaktif öğretim yöntemlerine sıklıkla yer verilmektedir. Hizmet içi eğitim programları öğretim yöntem ve tekniklerin bilinmesi ve bu tekniklerin aktif kullanılması sağlık elemanlarının hizmet kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Kullanılan öğretim ilkeleri olarak; hedefe görelik (uygunluk), öğrenciye görelik (çocuğa görelik), hayatilik (yaşama yakınlık), iş (aktive, etkin katılım), ekonomiklik (tasarruf), somuttan soyuta, açıklık, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, basitten karmaşığa, bütünlük, yakından uzağa, basitten karmaşığa, bütünlük, sosyallik (oteriteye itaat ve özgürlük) ilkeleri bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, üreme ve cinsel sağlık modülünü tanıtmak ve üreme sağlığı ve cinsel sağlık modüller eğitiminde kullanılan temel öğretim ilkeleri ve öğretim yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Hizmet İçi Eğitim, Öğretim Yöntemi, Eğitim Modülü 


Keywords: