BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Feza SARI ŞEN
YENİDOĞANLARDA OMFALİT GELİŞİMİ, TAKİP VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
 
Amaç: Yenidoğanlarda omfalit önlenebilen bir enfeksiyon olmakla beraber tanı ve tedavisinde gecikme ciddi morbidite ve mortalite ile seyredebilir. Hospitalize edilen omfalit tanılı olguların klinik tanı ve laboratuvar verileri eşliğinde incelenerek yenidoğanlar açısından önemi ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma Ocak 2020- Aralık 2023 yılları arasında Zeynep Kamil Hastanesi çocuk kliniğinde omfalit nedeniyle hospitalize edilen 53 olgunun dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların yaş, cinsiyet, gestasyon haftası, doğum şekli, doğum kilosu, başvuru bulguları, göbek bakımı, hemogram, crp , göbek sürüntü ve kan kültürü sonuçları, yatış süresi kaydedildi. İstatistik bulguları (minimum, maksimum, ortalama, ortanca standart sapma) SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya 53 olgu dahil edildi. Olguların 34’ü erkek (%64,1), 19 kız (%35,8) idi. Ortanca başvuru yaşı 9,9±6,6 (min 1-max 30) gün. Ortalama gestasyon haftası 38,4±1,2 (35-41) hafta. Ortalama doğum kilosu 3308,4±454,9 (min 2542- max 4180) gram. Doğum şekli 37 olgu (%69,8) normal vajinal doğum, 16 olgu (%30,1) sezeryan doğum. Evde göbek bakımı 42 olgu (%79,2) kuru bakım, 11 olgu (%20,7) antiseptikli bakım. Başvuru sırasında en sık semptomlar sırasıyla göbekte kızarıklık ve akıntı 41 olgu (%77,3), huzursuzluk ve ağlama 7 olgu (%13,2), emmede azalma ve kusma 3 olgu (%5,6), ateş 2 olgu (%3,7). Ortalama yatış süresi 10,46±5,92 gün idi. Yatışı takiben alınan hemogram lökosit sayıları ortalaması 16,1±7,6 103/mm3, ortanca CRP değeri 14,3 (min 4- max 183) mg/L idi. Tüm hastalardan alınan göbek sürüntü kültürlerinden 34 olguda (%64,1) anlamlı üreme (en sık stafilokok ve streptokok), 14 olguda (%30,1) kolonizasyon, 3 olguda (%5) üreme saptanmadı. Kan kültürü alınan 33 olgudan (%62,2) sadece 3 olguda (%5,6) üreme sinyali gelmiş olup bu hastalara yapılan lomber ponksiyon sonrası gönderilen BOS örnekleri ve kültüründe üreme bildirilmemişitr. Sonuç: Omfalit basit bir cilt kızarıklığı olarak görülebildiği gibi erken dönemde tanı ve tedavi almadığı durumlarda sepsis gibi sistemik tutuluma yol açabilir. Bu yüzden ebeveynlere bebek bakımı, göbek bakımı, el yıkama ve yenidoğan kontrollerinin aksatılmaması konularında detaylı bilgilendirme yapılmalıdır. ORCID NO: 0009-0003-1904-2286

Anahtar Kelimeler: Omfalit, Göbek, Yenidoğan, Enfeksiyon 


Keywords: